Website Banner
 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ครอบครัว “รุ่งฤทธิเดช” ประกอบอาชีพประมงและผลิตสมอเรือ อุปกรณ์เรือ อุปกรณ์ประมง ทั้งใช้งานเองและจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องหมายการค้า “รุ่งมณี (RMN)”อยู่ในวงการเรือ ต่อเรือ งานเหล็ก และงานสแตนเลส มากกว่า 30 ปี ในปี พ.ศ.2552
ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัทจตุรเจริญชัยจำกัด” ใช้เครื่องหมายการค้า JJC 
และปี พ.ศ.2554 ย้ายโรงงานมาที่ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริหารงานโดย นายวินัย รุ่งฤทธิเดช                                                                                              
       
นโยบายคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม    
“บริษัทจตุรเจริญชัยจำกัด ต้องเข้าสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตสมอเรือ รอกประมง ห่วงคลายและเรือกำจัดวัชพืช ของประเทศไทย ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการพัฒนาระบบคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”วิสัยทัศน์
“บริษัทจตุรเจริญชัยจำกัด เป็นผู้นำทางด้านสมอเรือ รอกประมง ห่วงคลาย และเรือกำจัดวัชพืชของประเทศไทย”                                                                         
              
 

พันธกิจ
1.มุ่งมันผลิตสมอเรือ รอกประมง ห่วงคลาย และเรือกำจัดวัชพืช ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล                                                     
2. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างนวัตกรรม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
3. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ด้วยราคายุติธรรม                                                 

Current Pageid = 2